Zápis do MŠ

 

Mateřská škola „Delfínek“, Liberec, Nezvalova 661/20, příspěvková organizace


 Zápis k předškolnímu vzdělávání do

MŠ pro školní rok 2018-2019

3. dubna 2018 – 2. května 2018

-> ZÁPIS DO MŠ 2018

1.fáze VYDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

-> 3.4.2018 – 2.5.2018 – ONLINE!!! skrze webový portál statutarního města Liberec  ->   https://zapisyms.liberec.cz/  

Systém Vás provede vyplněním žádosti, kterou si v závěru vytisknete.

Pro podání žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy nestačí pouze zaregistrovat se a žádost vytisknout. Podepsanou žádost včetně potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování je nutné předat pověřenému pracovníkovi zvolené školy ve II. fázi – sběr žádostí

2.fáze SBĚR VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTÍ

-> 3.5.2018 v MŠ Delfínek – probíhá v uvedeném termínu v době od 9:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 16:00 hodin 

Odpovědnému pracovníkovi mateřské školy předložte:

-> řádně vyplněnou žádost

 -> originál potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování 

-> rodný list dítěte

-> občanský průkaz zákonného zástupce.

Odevzdejte pouze jednu verzi žádosti se stejným číslem uvedeným v pravém horním rohu žádosti.

3.fázeVYHODNOCOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ 

-> Od 10. 5. 2018 můžete na webových stránkách sledovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte.

Seznam registračních čísel přijatých dětí bude 24. 5. 2018 zveřejněn na webu mateřské školy.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno na uvedenou adresu v žádosti o přijetí do vlastních rukou zákonného zástupce.

!!! DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NEPOŘÁDÁME !!!

Není problém se domluvit a naší školu navštívit. Schůzku s rodiči připravuji vždy v červnu pro přijaté děti, kdy se seznamují s prostředím, zaměstnanci a organizací školy.

 -> směrnice pro přijímání dětí rok 2017 <-


Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 bude probíhat na základě písemné přihlášky.

Přijímání přihlášek k předškolnímu vzdělávání proběhne novým způsobem – podle pokynů zřizovatele na webových stránkách:

https://zapisydoskol.liberec.cz

Od 15.4.2017 do 11.5.2017 si rodiče sami vyplní přihlášku elektr. a vytisknou si ji, vč. tiskopisu pro lékaře.

Kdo nemá možnost tisku na PC, může si vyzvednout písemnou přihlášku v mateřské škole v po 24.dubna od 8 do 12hod, a od 13 do 16 hod.

Přijímací řízení probíhá 11.5.2017 

od 8 do 12 hod

a od 13 do 16:00hod.

 

S sebou:
vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

vyplněné Vyjádření lékaře

občanský průkaz

rodný list dítěte

Na základě těchto podkladů bude zahájeno správní řízení ve věci Přijímání dětí k předškolnímu vzdělání do Mateřské školy „Delfínek“ z.č.561/2004 Sb.

Směrnice pro přijímání dětí 2017

Přijímací řízení pro školní rok 2016/2017

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 SE KONÁ 5.4.2016

Termín pro podávání žádostí: 5.4.2016 od 7:30 -12:00 (§ 34 školského zákona).

Rodič /zákonný zástupce/ se osobně dostaví do MŠ Delfínek Nezvalova 661/21, 460 15 Liberec 15. Přijímací řízení proběhne v kanceláři ředitelky školy v krajním vchodě hospodářského pavilonu.

S sebou:
vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

vyplněné Vyjádření lékaře

občanský průkaz

rodný list dítěte

Na základě těchto podkladů bude zahájeno správní řízení ve věci Přijímání dětí k předškolnímu vzdělání do Mateřské školy „Delfínek“ z.č.561/2004 Sb.

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ JE MOŽNÉ VYZVEDNOUT V MŠ OD 15. 2. 2016 NEBO JEJ LZE STÁHNOUT NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH.

Žádost musí obsahovat náležitosti stanovené § 37 a § 47 správního řádu:

identifikaci účastníka řízení a zákonného zástupce

označení správního orgánu

označení předmětu žádosti (tj. přijetí k předškolnímu vzdělávání)

další náležitosti stanovené zákonem (potvrzení o očkování dítěte)

Možnost vyjádřit se k podkladům s nahlédnutím do spisu před vydáním rozhodnutí dle §36, odst.3 zákona č.500/2004Sb.(správní řád) je možné dne 12.4.2016 od 10. do 11. hod v budově školy, v kanceláři ředitelky.

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Bližší informace zde: Kriteria_k_zápis_2016

Další způsoby podání žádosti jsou uvedeny níže:

Způsob podávání žádosti dle § 37, odst. 4 správního řádu:

písemně (na formuláři mateřské školy)

ústní do protokolu

elektronicky – podepsané zaručeným elektronickým podpisem

datovou schránkou